Ukraine

This law was deemed unconsitional in Case No. 1-135/2018(5846/17), Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case upon the constitutional petition of 59 People’s Deputies of Ukraine on conformity of Article 368.2 of the Criminal Code of Ukraine to the Constitution of Ukraine (February 26, 2019).

Unofficial Translation (Courtesy of Google Translate) Article 368-5. Illegal enrichment 1. The acquisition by the person authorized to perform the functions of the state or local self-government assets, the value of which is more than six thousand five hundred tax-free minimum incomes exceeds its legal income, - shall be punishable by imprisonment for a term of five to ten years, with deprivation of the right to hold certain posts or engage in certain activities for a term of up to three years. Note. 1. Persons authorized to perform the functions of the state or local self-government are the persons mentioned in paragraph 1 of part one of Article 3 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption". 2. Acquisition of assets shall be understood to mean the acquisition of property by a person authorized to perform the functions of state or local self-government, as well as the acquisition of assets for ownership by another natural or legal person, if it is proved that such acquisition was effected on behalf of a person authorized to perform state or local government functions, or that a person authorized to perform state or local government functions may, directly or indirectly, act on such assets of an action identical to the content of the exercise of the right to oryadzhennya them. 3. Assets should be understood as funds (including cash, funds held in bank accounts or deposited with banks or other financial institutions), other property, property rights, intangible assets, including cryptocurrency, the amount of financial obligations, as well as works or services provided to a person authorized to perform the functions of state or local government. 4. The legitimate income of a person should be understood to mean the income lawfully obtained by a person from lawful sources, in particular those specified in clauses 7 and 8 of part one of Article 46 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption". 5. In determining the difference between the value of the assets acquired and the legitimate income, the assets that are the subject of proceedings for the recognition of the assets as unfounded and their recovery into government revenue, as well as the assets recoverable in the state income in the course of such proceedings shall not be taken into account. {Code supplemented by Article 368-5 under Law No. 263-IX of 10/31/2019}


Стаття 368-5. Незаконне збагачення

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

2. Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

3. Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

5. При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

{Кодекс доповнено статтею 368-5 згідно із Законом № 263-IX від 31.10.2019}


Type: Other Relevant Laws

Last update on LEARN: 3 бер. 2022