Turkey


Unofficial Translation (Excerpt from: ) Article 4 Unjust acquisition of property Goods which cannot be proved to have been provided in accordance with law and public morale or increases revealed as expenses which cannot be considered commensurate with the income of the concerned in terms of the social life of the concerned are considered unjust acquisition of property within the context of the implementation of this Act. … Article 13 Unjust acquisition of property, smuggling or concealing property If a more severe penalty is not required by law, those who unjustly acquire property shall be punished with three years to five years of imprisonment and imposed a heavy fine from five million liras up to ten million liras. Those who smuggle or conceal the unjustly acquired property shall also be punished or fined in the same manner. … Article 14 Confiscation Properties unjustly acquired shall be confiscated. In cases where confiscation is not possible due to failure to get these properties or in the event that the entire property is not the subject of unjust acquisition of property, it shall be resolved to pay to the treasury a price equivalent to the asset unjustly acquired. This price shall be collected pursuant to the provisions of the Act on Collection Procedure of Public Receivables.
Madde 4 Haksız mal edinme

Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mal-lar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek har-camalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

Madde 13 Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme

Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edine-ne üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.

Madde 14 Zoralım

Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların el-de edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye öden-mesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hüküm-lerine göre tahsil olunur.


Type: Criminal Illicit Enrichment Laws

Last update on LEARN: 3 Mar 2022