Free interactive certificate courses on key skills to investigate corruption and money laundering and recover stolen assets
Course Image {mlang pt}Informações de fonte aberta{mlang}{mlang sq}Inteligjenca me burim të hapur{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang sr}Informacije iz otvorenih izvora{mlang}{mlang uk}Розслідування на основі відкритих даних{mlang}{mlang bg}Разузнаване с използване на открити източници{mlang}{mlang es}Inteligencia de Fuente Abierta {mlang}{mlang id}Intelijen Sumber informasi Terbuka{mlang}{mlang other}Open-source Intelligence{mlang}

Inteligjenca me burim të hapur

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇩 🇧🇬 🇷🇸 🇦🇱 🇺🇦

Inteligjenca me burim të hapur (OSINT) është një element qendror i shumicës së hetimeve për korrupsion dhe pastrim parash. Informacioni dhe provat që mund të mblidhni nga burime të disponueshme publikisht mund të bëjnë dallimin midis një hetimi të suksesshëm dhe një rrugë pa krye. Nëpërmjet një hetimi të simuluar, ky kurs do t'ju ndihmojë të mësoni bazat se si të përgatitni, drejtoni dhe raportoni një ndërmarrje OSINT.

 • Hyrje në OSINT dhe ciklin e inteligjencës
 • Përgatitja e mjedisit tuaj të kërkimit
 • Kërkimi në ueb-in e hapur dhe bazat e të dhënave të uebit të thellë
 • Duke analizuar të dhënat e domenit për të gjetur informacione rreth faqeve të internetit
 • Përdorimi i të dhënave të ruajtura dhe të arkivuara për të tërhequr versionet e kaluara të faqeve të internetit
 • Mbledhja e informacionit nga faqet e mediave sociale
 • Shfrytëzimi i informacionit vizual dhe meta të imazheve
 • Kërkimi i komuniteteve në internet, hetimi i faqeve të errëta të internetit dhe bitcoin
 • Përgatitja e një raporti të një hetimi OSINT

Gjatë kursit ju zhyteni në një hetim të simuluar për anijen e peshkimit FV Malaga dhe pronarin e saj, organizatën Mossaman Commodities. Ju ndiqni udhëzimet me burim të hapur për keqpërdorimin e strukturave të kompanisë që zbulojnë tregues të peshkimit të paligjshëm dhe kontrabandës së pjesëve të kafshëve të rrezikuara.

Kursi u zhvillua nga ekipi ynë i eLearning në bashkëpunim me ekspertë të lëndës nga ICAR dhe programi ynë Green Corruption me financim parësor nga PMI Impact

Course Image {mlang sr_lt}Međunarodna saradnja i međusobna pravna pomoć u krivičnim stvarima{mlang}{mlang sq}Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale{mlang}{mlang ro}Cooperarea internațională în materie penală{mlang}{mlang uk}Міжнародне співробітництво у кримінальних справах{mlang}{mlang fr}Coopération internationale et demande d'entraide judiciaire{mlang}{mlang es}Cooperación internacional y asistencia jurídica mutua{mlang}{mlang pt}Cooperação Internacional e Assistência Jurídica Mútua{mlang}{mlang bg}Международно сътрудничество взаимопомощ по наказателноправни въпроси{mlang}{mlang other}International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters{mlang}

Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Ndihmë Juridike në Çështjet Penale

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷🇺🇦 🇧🇬 🇱🇻

Rastet e korrupsionit dhe pastrimit të parave në përgjithësi kërkojnë përpjekje hetimorepërtej kufijve të brendshëm. Pse? Një kompani që paguan ryshfet për njëkontratë mund të jetë e vendosur në një vend të huaj. Ndoshta asetet e fituaraose të përdorura nga i dyshuari janë të regjistruara në emër të një kompanie tëhuaj. Një zyrtar i korruptuar mund të pastrojë ryshfet në një juridiksiontjetër. Bashkëpunimi i suksesshëm ndërkombëtar dhe mbledhja e informacionit dheprovave janë çelësi për një ndjekje të suksesshme.

Nëpërmjet një hetimi të simuluar ndaj zyrtarit publik "Daniel Regnard", ju dotë fitoni aftësitë që ju nevojiten për të mbledhur dhe kërkuar informacion dheprova nga burime ndërkombëtare.

Do të mësoni të:

 • Kuptoni rëndësinë ebashkëpunimit ndërkombëtar, kanalet ndërkombëtare që mund të përdorni dhedallimet midis tyre
 • Përdorni burime informacionime burim të hapur si regjistrat e kompanive, artikujt e gazetave, mediatsociale dhe faqet e internetit të kompanive për të mbledhur informacion
 • Kërkoni informacionjoformalisht përmes kanaleve polici-polici dhe FIU-tek-FIU
 • Të kuptoni parimet dhekërkesat ligjore të ndihmës së ndërsjellë juridike (MLA) dhepranueshmërinë e provave të huaja në procedurat penale vendase
 • Shkruani kërkesat efektive tëMLA dhe përgjigjuni refuzimit të tyre nëse është e nevojshme

Ky kursështë i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdokohë. Është strukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj jurekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit me sukses të kursit, dotë keni të drejtë për një certifikatë përfundimi

Gjuhët: Anglisht, Portugalisht, Rumanisht, Spanjolisht, Sârbă, Ucraineană, Latinisht, Frengjisht,Bulgarisht, Shqip

Kohëzgjatja: 3 module, afërsisht 4 orë në total

Course Image {mlang bg}Оперативен анализ{mlang}{mlang es}Análisis Operativo de Reportes de Operaciones Sospechosas{mlang}{mlang fr}Analyse Opérationnelle des Déclarations d'Opérations Suspectes{mlang}{mlang ru}Оперативный анализ{mlang}{mlang uk}Oперативного аналізу{mlang}{mlang pt}Análise Operacional de Relatórios de Transacções Suspeitas{mlang}{mlang other}Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports{mlang}

Operational Analysis of Suspicious Transaction Reports

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇧🇬

Analysing suspicious transactions for actitiesrelated to money laundering or the financing of terrorism is a corefunction of Financial Intelligence Units (FIUs).

In this course, you will learn to assess the risk of suspicious activity and analyse suspicious transaction reports(STRs).

This course was developed in co-operation with the Egmont Group ofFIUs and is based on the content of the Egmont Group’s on-site TacticalAnalysis training. It is aimed primarily at FIU analysts, but is usefulfor anyone analysing evidence as part of a financial investigation.

 • Understand the core responsibilities of an FIU;
 • Differentiate between information and intelligence;
 • Assess the risk of suspicious activity;
 • Conduct an analysis of an STR, including all steps of theintelligence cycle: creating a collection plan and hypothesis,collecting, analysing and evaluating information, and creating anddisseminating a report of your findings.

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue atany time. It is structured in sessions that build on each other, so werecommend you start with Session 1. After successfully completing thecourse, you will be eligible for a certificate of completion.

Course Image {mlang ro}Analiză financiară folosind EXCEL{mlang}{mlang sr}Finansijska analiza pomoću EXCEL-a{mlang}{mlang sq}Analiza financiare duke përdorur EXCEL{mlang}{mlang bg}Финансов анализ с помощта на Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang fr}Analyse financière réalisée avec Excel{mlang}{mlang pt}Análise financeira utilizando Excel{mlang}{mlang uk}Фінансовий аналіз за допомогою Excel{mlang}{mlang es}Análisis financiero básico{mlang}{mlang other}Financial Analysis using Excel{mlang}

Analiza financiare duke përdorur EXCEL

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇱🇻 🇧🇬 🇺🇦 🇷🇸 🇦🇱

Përshumicën e hetuesve, Excel është mjeti i zgjedhur për të analizuarinformacionin financiar. Në këtë kurs, ju do të përdorni Excel për tëorganizuar dhe analizuar vëllime të mëdha të të dhënave si regjistrimetbankare, faturat, regjistrimet telefonike dhe transaksionet tregtare.

▼Do të mësoni të:

  • Mbroni të dhënat tuaja ngandryshimet aksidentale
  • Përdorni funksione tëthjeshta për të gjetur transaksione që bien në sy
  • Zhbllokoni fuqinë e filtravepër të gjetur saktësisht të dhënat që po kërkoni
  • Përdorni nëntotalet për tëpërmbledhur të dhënat tuaja financiare në çast
  • Krijoni përmbledhjeinteraktive duke përdorur PivotTables

Do tëfitoni gjithashtu njohuri mbi modelet tipike të përdorimit të paligjshëm tëllogarive bankare, duke ju lejuar të eksploroni më tej mundësitë për tëanalizuar të dhënat financiare.

Ky kursështë i vetë-ritmit. Mund të filloni, të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdokohë. Është strukturuar në sesione që ndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj jurekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Pas përfundimit mesukses të kursit, do të kualifikoheni për njëçertifikatë përfundimi.

GjuhëtAnglisht UkrainishtPortugalishtShqipSerbishtSpanjishtUkrainasBullgar,

Kohëzgjatja: 3 module; rreth 3 orë në total

Course Image {mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang bg}Визуализиране на случаи и парични потоци{mlang}{mlang uk}Наочна демонстрація справ та грошових потоків{mlang}{mlang fr}Visualiser les cas et les flux d'argent{mlang}{mlang pt}Visualização de casos e fluxos de dinheiro{mlang}{mlang es}Visualización de casos y flujos de dinero{mlang}{mlang other}Visualise Cases and Flows of Money{mlang}

Visualise Cases and Flows of Money

🇬🇧 🇧🇬 🇺🇦

Corruption and money laundering investigations often involve complex structures of persons, companies and otherentities. This is challenging to present to a supervisor or colleagues, or even in a courtroom. A graph or diagramdepicting the relationships between entities in the case and the flows of money between them can make it easier forothers to understand. In this course you will use the free software yEd software.

 • Create clear and interpretable graph to present entities in a case you are investigating
 • Visualise meaningful connections between these entities
 • Depict the entities with custom pictures
 • Use layout functions to make your graph ready for analysing in a few clicks
 • Use Excel data to create graphs that make financial flows comprehensible
 • Add meaningful details, such as thicker connection lines to represent greater amounts of money
 • Make your graph versatile, for example by exporting it to PowerPoint

This course is self-paced. You can start, take breaks and continue at any time. It is structured in sessions thatbuild on each other, so we recommend you start with Session 1. After successfully completing the course, you will beeligible for a certificate ofcompletion.

Course Image {mlang ro}Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor{mlang}{mlang sq}Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve{mlang}{mlang bg}Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата{mlang}{mlang uk}Аналіз джерел та використання коштів{mlang}{mlang lt}Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze{mlang}{mlang pt}Análise da origem e utilização dos fundos{mlang}{mlang es}Análisis de origen y aplicación de fondos{mlang}{mlang fr}Analyse des sources et des applications des fonds{mlang}{mlang other}Source and Application of Funds Analysis{mlang}

Analiza e burimit dhe aplikimit të fondeve

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬

Naliza e Burimit dhe e Aplikimit të Fondeveështë një metodë e thjeshtë por e fuqishme për të vërtetuar të ardhurat epanjohura ose të paligjshme në një rast korrupsioni ose pastrimi parash kur nukka prova të drejtpërdrejta. Ai është gjithashtu një mjet vendimtar në rastet epasurimit të paligjshëm në vendet ku kjo është e kriminalizuar.

Do të mësoni se si të:

 • Kuptoni se si provat indirekte si tëdhënat bankare mund të kontribuojnë në vërtetimin e rasteve të ryshfetitdhe korrupsionit dhe/ose të ofrojnë prova në rastet e pasurimit tëpaligjshëm
 • Llogaritni të ardhurat e panjohura/tëpaligjshme të një të dyshuari duke përdorur metodën Burimi dhe Aplikimi
 • Gjeni "burimet" dhe"aplikimet" e fondeve në rastin tuaj
 • Përdorni një shabllon të thjeshtëExcel që ju ndihmon të llogaritni shumën e të ardhurave të panjohura/tëpaligjshme

Ky kurs është i vetë-ritmit. Mund të filloni,të bëni pushime dhe të vazhdoni në çdo kohë. Është strukturuar në sesione qëndërtohen mbi njëra-tjetrën, ndaj ju rekomandojmë të filloni me Sesionin 1. Paspërfundimit me sukses të kursit, do të keni të drejtë për një certifikatëpërfundimi

Gjuhët: anglisht, ukrainisht, shqip, bullgarisht, serbisht, lituanisht, portugalisht, spanjisht, ukrainas